K.V.K.K Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkındaki Bilgilendirme

I. TANIMLAR

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( KVKK ): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu,

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini, ifade eder.

II. VERİ SORUMLUSU

ALAN ADINIZ VE YETKİLİ ADINIZ

III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

lastiksanayi.com – Özgür Özer olarak kişisel veriler, Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin sağlanması, sunulması, geliştirilmesi, ürünlerimizle ilgili teknik destek verilmesi, sunum, eğitim ve müşteri değerlendirme ve şikâyet süreçlerinin yönetimi, mevcut ve ileride çıkacak olan ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili bilgilendirme yapılması, satış, pazarlama faaliyetleri, referans gösterme, kampanya duyurularının ticari elektronik iletiler aracılığı ile gönderilmesi, insan kaynaklarına ilişkin süreçlerin işletilmesi ve benzeri amaçlarla 6698 sayılı KVKK’nın 4. maddesinde yer alan genel ilkeler ile 5. ve 6. maddelerinde belirlenen şartlar kapsamında işlenmektedir.

6698 sayılı KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin Cangöz Müzik – Nevzat Cangöz Şirketi tarafından işlenmesi mümkündür.

1) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

2) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

3) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

4) Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması,

5) Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

6) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

7) Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

IV. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi hali hariç olmak üzere toplanan ve işlenen kişisel verileriniz üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

V. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME YÖNTEMİ VE HUKUKİ NEDENİ

Kişisel verileriniz, lastiksanayi.com – Özgür Özer tarafından kullanılan www.lastiksanayi.com internet sitesi üzerinden ulaştığınızda, çağrı merkezimizi aradığınızda, sosyal media hesapları üzerinden yapılan erişimlerde, tarafımızdan düzenlenen eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda, şirketimizi ziyaret ettiğinizde, iş başvurusu ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Şirket merkezimizde güvenlik amacıyla uygun yer ve sayıda kamera ile görüntü ve ses kaydı yapılmakta olup amaca bağlı olarak toplanan veriler KVKK kapsamında adli makamlar ile emniyet güçlerinin talebi hariç üçüncü kişilere aktarılmaz. Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki nedenlere dayanarak ticari faaliyetimizi yürütmek ve hukuki sorumluluklarımızı yerine getirmek amacıyla toplanmaktadır.

Bu hukuki nedenle toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir. Kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süreler uyarınca saklanacak olup süreye ilişkin mevzuatta düzenleme olmaması halinde veri işlendiği zaman yürütülen faaliyetin amacının gerçekleşmesi için gereken süre kadar işlenecek daha sonra yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

VI. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

6698 Sayılı KVKK’nın 11. maddesi kapsamında veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz.

1) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4) Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

6) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,

7) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kimliğinizi kanıtlayan belgelerle birlikte kadar destek@lastiksanayi.com elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta ile (güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak) veya Boyacıoğlu Mh. 979 Cadde Cd. L Blok No 12 L İç Kapı No :7 Tepebaşı Eskişehir  adresine iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla ya da şahsen veya noter aracılığı ile iletebilirsiniz.

Şirketimize ilettiğiniz talepler niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde Şirketimiz tarafından ücret talep edilebileceği gibi; talebinizle ilgili olarak kişisel veri sahibinin gerçekten kim olduğunu anlamak ve kimliğini teyid etmek, bilgileri doğru kişiyle paylaşmak amacıyla ilave bilgi de talep edilebilecektir.

Newsletter

Register to be informed about fairs, organizations, announcements and current information.

Within the scope of commercial electronic message permission, I allow e-mails to be sent to me regarding promotions and campaigns.

Contact Us

For support, questions or feedback, mail us at

  • SANAYI MAHALLESI (EVREN OTO SANAYI SITESI) 1691 SOKAK NO.5-7-9, HOŞDERE YOLU 34510 ESENYURT- ISTANBUL / TURKEY
  • 90 212 672 16 01 - 672 65 22
  • info@istanbulmehmet.com